Europese normen voor energie-audits helpen bedrijven voldoen aan EU-richtlijn over energie-efficiëntie

Om te streven naar een hogere energie-efficiëntie, zijn energie-audits een belangrijk instrument. Het European Committee for Standardization (CEN) en het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) hebben een reeks Europese normen gepubliceerd met eisen en richtlijnen voor het uitvoeren van deze audits. De EN 16247-reeks helpt organisaties in heel Europa voldoen aan de toepasselijke eisen van de EU-richtlijn over energie-efficiëntie (2012/27/EU).

Binnen het grotere verhaal van de Europese doelstelling om het energieverbruik binnen de EU in 2020 met 20% te doen dalen, zijn energie-audits en de normen die de toepassing ervan beschrijven, een waardevol instrument.

Wat is een energie-audit?

Volgens de norm EN 16247-1, gepubliceerd in 2012, is de energie-audit een methodisch onderzoek en analyse van het energiegebruik en –verbruik. De energie-audit heeft als doel om de energiestromen en mogelijke verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie in kaart te brengen. Hij geeft aan waar, hoe en in welke mate energiebesparingen realiseerbaar zijn, bijv. in gebouwen, de industrie of de transportsector.

Specifieke toepassingsdomeinen

Deel 1 van de norm EN 16247 bepaalt de algemene eisen voor het uitvoeren van een energie-audit. De overige delen bevatten aanvullende specifieke eisen.

Deel 2, van toepassing voor gebouwen, geldt zowel voor volledige gebouwen (met uitzondering van privé-woningen) als voor specifieke gebouwelementen of technische installaties.

Deel 3, voor industriële processen, is een nieuw referentiedocument voor het uitvoeren van energie-audits binnen de industrie. Een energie-audit op een industriële site is een uiterst belangrijk instrument om het energieverbruik te beheersen.

Wat de transportsector betreft (behandeld in deel 4), gelden de eisen voor alle types transport: weg-, spoor-, maritiem en luchttransport. De norm is van toepassing voor plaatselijk en langeafstandsvervoer van zowel goederen als personen.
Het vijfde en laatste deel gaat over de auditcompetenties en is bedoeld om nationale programma’s op te zetten voor opleiding en kwalificatie van de auditoren.

De link met de Europese regelgeving

De normenreeks EN 16247, delen 1 tot 5, is er gekomen na een mandaat dat de Europese Commissie aan de Europese normalisatie-instellingen CEN, CENELEC en ETSI heeft gegeven. Het doel ervan is de toepassing van Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie te vergemakkelijken. Een energie-audit die volgens deze normen is uitgevoerd, beantwoordt aan de minimumcriteria die de richtlijn bepaalt. Artikel 8 van de Richtlijn verplicht daarnaast grote bedrijven (> 250 werknemers) om voor december 2015 een energie-audit te ondergaan en nadien minstens elke vier jaar. Ook moeten de lidstaten programma’s opzetten die de KMO’s stimuleren tot het doorlopen van energie-audits en tot het toepassen van de aanbevelingen die daaruit volgen.