ISO-Norm over Veiligheid en Gezondheid op het Werk gaat nieuwe fase in

dit is de taalnl

ISO-Norm over Veiligheid en Gezondheid op het Werk gaat nieuwe fase in

Een werkongeval kan iedereen op elk ogenblik overkomen. Het kan worden veroorzaakt door struikelen of uitglijden, ongevallen met elektriciteit, contact met gevaarlijke chemische stoffen, verwondingen bij het hanteren van goederen, vallen van een hoogte enz. Chronische blootstelling aan bepaalde werkomstandigheden kan ziekten veroorzaken zoals aandoeningen van de luchtwegen, kanker, industriële doofheid, vergiftiging door bepaalde stoffen, chronische rugproblemen, burn-out enz.

Volgens gegevens van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) sterven elk jaar meer dan 2,3 miljoen mensen door werkongevallen en aan het werk gerelateerde ziekten. Daarnaast zijn jaarlijks meer dan 300 miljoen mensen het slachtoffer van niet-dodelijke ongevallen.

Deze statistieken tonen aan dat organisaties wereldwijd dringend hun managementsystemen voor gezondheid en veiligheid moeten verbeteren. Die behoefte zal in de toekomst nog verder toenemen. Door de groeiende globalisering verwachten steeds meer consumenten en klanten dat organisaties in elk aspect van hun bedrijfsactiviteit ethisch handelen.

Voortbouwen op de OHSAS 18001

Het Programming Committee 283 van de International Organization for Standardization (ISO PC 283) werkt aan een norm, de ISO 45001, die de eisen zal vaststellen voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Dit Committee werkt momenteel samen met 50 landen en internationale organisaties, waaronder de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om deze norm uit te werken. De ISO 45001 zal de gezondheid en veiligheid op het werk verbeteren voor elke werknemer, op plaatselijk, nationaal, regionaal en internationaal vlak, en dit zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

De norm gebruikt de OHSAS 18001 – de internationaal erkende en toegepaste norm voor gezondheid en veiligheid op het werk, als blauwdruk. Hij zal ook afgestemd zijn op de nieuwe uitgaven van de Internationale normen ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (Milieumanagement).

Overgang naar de DIS-fase

In september hebben leden van de technische commissie die aan de norm meewerken, waaronder experts en hooggeplaatste vertegenwoordigers van zowel ISO als IAO, commentaar en probleempunten behandeld die tijdens de Committee Draft (CD) raadplegingsfase waren ingediend.

Nu deze punten zijn opgelost en de tekst is verbeterd, heeft de ISO 45001 groen licht gekregen om de volgende fase in te gaan, die van Draft International Standard (DIS). Dat is de publieke raadplegingsfase die aan de publicatie voorafgaat.

Belgische deelname

De NBN-commissie I283, onder het voorzitterschap van Geert Bogaerts (Essenscia) en met een sterke vertegenwoordiging van de maatschappelijke stakeholders, heeft aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van deze ISO-norm.

België kan bogen op een lange traditie in de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk. Voor het eerst zal dit thema nu in een Internationale (ISO) norm worden behandeld. Dat maakt dat het proces om een internationale consensus te bereiken over gemeenschappelijke standpunten, intensiever is. De NBN-commissieleden zullen binnenkort analyseren in welke mate de aanstaande Internationale norm ISO 45001 afwijkt van de huidige Belgische praktijken op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.

Wat is de volgende stap?

In de loop van de komende maanden zal het Programming Committee een aantal malen vergaderen om de norm verder te ontwikkelen en overeenstemming tussen de stakeholders te bereiken. Men verwacht de publicatie van de finale norm in oktober 2016.

Wil je nog bijkomende informatie over de ISO 45001? Contacteer ons.