Normen om fauna en flora te beschermen

Menselijke activiteiten hebben een enorme impact op de biodiversiteit. Vrijwel elk optreden van de mens heeft gevolgen voor de fauna en flora op aarde. Onze planten en dieren staan de laatste decennia dan ook enorm onder druk – het fenomeen versnelt zelfs nog. Hoog tijd dat alle betrokkenen wereldwijd actie ondernemen om in hun activiteiten rekening te houden met biodiversiteit.

De Belgische normcommissie NBN/I331 ontwikkelt nieuwe normen voor biodiversiteit. Heb jij expertise op dit vlak? Sluit je dan nu aan bij deze normcommissie.
 

Wat is biodiversiteit?

De term biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid van het leven op aarde. Op al zijn niveaus, van genen tot ecosystemen. Biodiversiteit omvat niet alleen de soorten planten en dieren die we als zeldzaam of bedreigd beschouwen, maar elk levend wezen, van mens tot microbe.

Biodiversiteit omvat ook de evolutionaire, ecologische en culturele processen die het leven ondersteunen.
 

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Een grote biodiversiteit is belangrijk voor de wereld. Ze zorgt ervoor dat wij als mensheid uit de natuur kunnen blijven putten om in onze levensbehoeften te voorzien. En de natuur daarbij geen geweld aandoen.

Op Europees niveau heeft de Europese Commissie daarom een biodiversiteitsstrategie voor 2030 opgesteld: een alomvattend, ambitieus langetermijnplan om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan.

Op mondiaal niveau draagt het behoud en herstel van de biodiversiteit rechtstreeks bij tot twee duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s van de Verenigde Naties: SDG 14 ‘Leven in het water’ en SDG 15 ‘Leven op het land’.

 

Normen en biodiversiteit

Binnen de internationale normcommissie ISO/TC 331 wordt momenteel gewerkt aan een aantal internationale normen. Met concrete richtlijnen, hulpmiddelen en aanbevelingen voor het behoud van biodiversiteit.

Het technisch comité biodiversiteit richt zich op:

 • terminologie
 • metingen, data, monitoring en beoordeling
 • herstel, conservering en bescherming
 • organisaties, strategieën en duurzaam gebruik

Via de Belgische commissie NBN/I331 biedt het NBN een uitzonderlijke kans om die ontwikkelingen op de voet te volgen en eraan bij te dragen. Iedereen (elk bedrijf, elke organisatie of individuele persoon) in België, kan zich aansluiten bij het NBN/I331.
 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel
 

 1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein en op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
 1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
 1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt ervoor dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
 1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
 1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experts in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Zit je zelf in een commissie? Dan doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert biodiversiteit worden?

Behoud van biodiversiteit gaat iedereen aan. Elke Belgische organisatie en elke individuele persoon kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie biodiversiteit. Kennis van normen of het NBN is niet nodig, kennis van biodiversiteit wél. Denk aan grote en kleine bedrijven, ngo’s, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, financiële instellingen, detailhandel, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven …

 

Wanneer komen de normcommissies biodiversiteit bij elkaar?

Het Belgisch comité NBN/I331 vergadert enkele keren per jaar. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 november 2022.

De internationale commissie ISO/TC 331 komt een of twee keer per jaar bij elkaar. Volgende vergadering: tbc

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan de normcommissie voor biodiversiteit?

 • Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be.
 • Of neem deel aan de volgende 'Discovery Webinar' waarbij meer uitleg gegeven wordt over normalisatie en hoe het werkt (+/- 40 min).
 • Meer info over ‘expert worden in een normcommissie’ kan je ook terug vinden op deze webpagina.