Normontwikkeling

Een norm is een afspraak over een product, een dienst of een proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in de industrie, de dienstensector en de overheid.

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Belanghebbende partijen maken afspraken over de specifieke kenmerken van een product, dienst of proces.  Normalisatie vindt plaats in commissies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Dit gebeurt in consensus waarbij alle deelnemers een evenwaardige stem hebben.

Normen worden vooral ontwikkeld in internationaal verband. Het Bureau voor Normalisatie (NBN) neemt voor België deel aan het internationale normalisatieproces, zowel op Europees als op wereldvlak. De Belgische experten die het NBN coördineert en afvaardigt, werken actief mee, delen hun kennis en ontwikkelen een norm in een Technische Commissie (TC).
 

Voordelen van deelname

Bedrijven, overheden of andere belanghebbenden kunnen deelnemen aan normontwikkeling.

Vier voordelen van deelname:
  • als eerste op de hoogte zijn van toekomstige ontwikkelingen en trends. Dit versterkt de concurrentiepositie van bedrijven. 
  • invloed uitoefenen tijdens het normontwikkelingsproces. Hierdoor kan een bedrijf zijn investeringen in producten en onderzoek en ontwikkeling beschermen.  Maatschappelijke actoren kunnen de bescherming van het milieu of de consument onder de aandacht brengen.
  • een netwerk uitbouwen. Normalisatiecommissies zijn de ideale ontmoetingsplaats om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.
  • kennisopbouw en -uitwisseling. deelnemers aan normalisatiecommissies zijn internationale experten en bezitten veel inhoudelijke kennis. Door zelf deel te nemen aan een commissie kan je veel kennis uit eerste hand opdoen.
Contacteer ons en stel je kandidaat om deel te nemen aan een normalisatiecommissie. 

Het normalisatieproces

De ontwikkeling van een nieuwe norm verloopt projectmatig:

  1. Voorstel: op vraag van bedrijven of sectoren dient het NBN bij het Comité Européen de Normalisation (CEN) of ISO (International Organisation for Standardisation) een voorstel in voor het ontwikkelen van een norm in een specifiek domein. Het voorstel wordt na goedkeuring toegewezen aan een Technische Commissie (TC).
  2. Normontwerp: deze TC werkt een normontwerp uit in samenspraak met nationale normalisatie-instellingen. Voor België is dit het NBN samen met zijn sectorale operatoren en experten.
  3. Openbaar onderzoek: het normontwerp wordt in elk land dat lid is van CEN of ISO aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na onderzoek van alle commentaren wordt het aangepaste normontwerp goedgekeurd en volgt de publicatie van de norm.
  4. Publicatie: de norm wordt gepubliceerd en is beschikbaar.
Deelnemen aan normontwikkeling? Contacteer ons.

Nieuwe, vervangen, geannuleerde normen en normontwerpen

Raadpleeg hier de lijst met nieuwe, vervangen, geannuleerde normen en normontwerpen:

Voor meer informatie, contacteer ons.