Normen en auteursrecht: de bescherming van intellectuele eigendom

Normen ontstaan door de intense samenwerking van experten uit diverse organisaties: van commerciële ondernemingen over onderzoeksinstellingen tot publieke overheden en ngo’s. De documenten die daaruit voortvloeien, worden beschermd door het auteursrecht (copyright). Of korter: je mag geen (delen van) normen kopiëren, publiceren of reproduceren.

 

Waarom vallen normen onder het auteursrecht?

Net als boeken en andere publicaties vallen normen – zowel op papier als digitaal – onder het auteursrecht. Zo heeft ‘de auteur’ de nodige garanties dat zijn intellectueel werk niet onrechtmatig wordt gekopieerd of verspreid. Schending van het auteursrecht betekent immers een verlies aan inkomsten voor organisaties die normen ontwikkelen en verspreiden.

Het NBN gebruikt de verkoop van normen om normalisatieactiviteiten te financieren, net als andere nationale en internationale normalisatiebureaus. Met andere woorden: zonder bescherming door het auteursrecht komt het algemene normenproces in gevaar. Bovendien verhindert het auteursrecht dat gebruikers ongepaste wijzigingen aanbrengen aan normen.

 

Wat betekent de auteursrechtelijke bescherming?

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende partij – in dit geval het NBN – is het niet toegestaan om een norm te reproduceren of te publiceren, ook geen delen ervan. Wanneer je de inhoud van een norm downloadt, mag je dus geen tekstfragmenten gebruiken voor bijvoorbeeld een eigen PowerPoint-presentatie. Doe je dat wel, dan riskeer je gerechtelijke vervolging en hoge boetes.

Enkele voorbeelden:

  • Papieren versies van een norm mag je niet kopiëren, maar wel ter consultatie bewaren in de bibliotheek van je organisatie.
  • Een norm in pdf-formaat mag je maximaal een keer afdrukken en niet verspreiden binnen je organisatie.

 

De uitzondering: redelijk gebruik

Redelijk gebruik betekent het reproduceren van keine fragmenten onder bepaalde voorwaarden voor niet-commerciële doelstellingen. Zodra er volgens jou sprake is van redelijk gebruik, kan je een gemotiveerde aanvraag indienen bij het NBN om een uitzondering te bekomen. Op het aanvraagformulier wordt formeel aangegeven welke beperkingen in het kader van deze uitzondering in acht moeten worden genomen.

 

Wil je een aanvraag indienen voor redelijk gebruik?

Dat kan via deze link.

In alle andere gevallen neemt je het best contact op met het NBN voor meer info: legal@nbn.be.