De Hoge Raad voor Normalisatie

De Hoge Raad voor Normalisatie (HRN) is een onafhankelijk adviesorgaan, en adviseert de bevoegde minister over alle kwesties die betrekking hebben op het beleid en de ontwikkeling van de nationale en internationale normalisatie. De adviezen van de HRN zijn openbaar.

De HRN is samengesteld uit vertegenwoordigers van economische actoren, verbruikersorganisaties, werknemersorganisaties, maatschappelijke belangenorganisaties en academici. Het secretariaat van de HRN wordt uitgevoerd door de FOD Economie.

Een aantal adviezen die de HRN heeft geformuleerd hebben betrekking op de activiteiten van het NBN. Het NBN heeft in 2022 deze adviezen ter harte genomen en hier specifieke acties rond ontwikkeld.

  • Tijdens de COVID-crisis werd in sneltempo een norm ontwikkeld voor mondmaskers. Op basis van deze aanpak heeft de HRN een advies geformuleerd om technische documenten te ontwikkelen in het kader van noodsituaties. De processen van het NBN zijn zodanig dat snel een technisch document kan worden ontwikkeld om op gelijkaardige noodsituaties te reageren. Een goede coördinatie op het niveau van de overheden blijft echter een voorwaarde voor het NBN om snel op bepaalde vragen te kunnen inspelen.

  • Gezien normen beschermd worden door het auteursrecht, heeft de HRN aan het NBN gevraagd om een leidraad te ontwikkelen over het gebruik van normen en hun inhoud. Het NBN heeft in 2022 gewerkt aan een IP gids waarin een korte toelichting wordt gegeven over het auteursrecht en waarbij duidelijk wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn van onze klanten en partners om de inhoud van normen te gebruiken. Deze gids wordt in 2023 gepubliceerd.

  • De HRN heeft ook positief gereageerd op de manier waarop het NBN sinds een aantal jaren haar jaarverslag opmaakt. De HRN pleitte er ook voor om de acties die het NBN ten gevolge van deze adviezen neemt, ook in het jaarverslag mee te verwerken. Met dit kort verslag denken we hieraan tegemoet te komen.