NBN

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.

Missie

Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie.
Het NBN speelt een maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context. Dit doen wij door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen.

ISO 9001 en ISO/IEC 27001

Einde december 2021 behaalde het NBN opnieuw zelf het ISO 9001-certificaat. Dankzij ISO 9001 beschikt het NBN ook zelf over een kwaliteitsmanagementsysteem om de klanten een goede dienstverlening aan te bieden.
Ook kreeg het NBN een positieve tussentijdse evaluatie voor het ISO/IEC 27001-certificaat. De voortdurende aandacht voor verbetering bij het NBN hebben geleid tot een verhoogde focus op cyberveiligheid, betere afstemming met de klantenbehoeftes en een meer “Agile” manier om waarde te creëren.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het NBN is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, vakbonden, federale en regionale overheden en consumentenorganisaties. Hij telt 30 effectieve en 30 plaatsvervangende leden. 

Jaarverslag

Elk jaar stelt het NBN een jaarverslag op. Raadpleeg hier:

Directiecomité

Het directiecomité van het NBN bestaat uit de voorzitter van het directiecomité en de technisch directeur. Het is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur en stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Het directiecomité komt om de twee weken samen.

Sectorale operatoren

Sectorale operatoren zorgen voor de administratieve en technische opvolging van één of meer Technische Commissies (TC). Zij zijn verantwoordelijk voor een bepaald domein. Sectorale operatoren worden erkend door de Raad van Bestuur van het NBN.

Rechtsvorm

Het NBN is een instelling van openbaar nut onder voogdij van de Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. De opdracht van het NBN staat beschreven in de Wet van 28 februari 2013 betreffende de invoering van het Wetboek van economisch recht.

Administratieve informatie

Bankgegevens:

Bpost Bank NV

Markiesstraat 1/2

1000 Brussel

Rekening nr : 000-3255621-10

IBAN BE 41 0003 2556 2110
BIC Code : BPOTBEB1
BTW : BE 0880.857.592

 

NBN Verkoopsvoorwaarden

Het NBN en KMO's

Volgens artikel 6(3) van de EU-Verordening 1025/2012 over normalisatie stuurt het NBN jaarlijks een rapport aan de Europese normalisatieorganisaties over zijn activiteiten ter ondersteuning van de KMO’s. 

Lees hier het rapport.